Zakres działalności

Zakres działalności

Obszarem działalności Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. jest szeroki zakres usług, w szczególności komunalnych:

CENTRUM PRZETWARZANIA ODPADÓW

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu zarządza nowoczesnym Centrum Przetwarzania Odpadów spełniającym wszystkie wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Centrum położone jest w południowo-wschodniej części miasta w dzielnicy Groszowice w sąsiedztwie rzeki Odry. Od 1 lipca 2015 r. Centrum posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Centralnego Województwa Opolskiego. Oznacza to, że do naszego Centrum trafiają wszystkie odpady komunalne z Miasta Opola oraz 14 gmin sąsiednich, które łącznie zamieszkuje ok. 260 tys. osób. Odpady kierowane do Centrum przetwarzane są przy pomocy nowoczesnych technologii. Procesy przetwarzania odpadów pozwalają na wydzielenie z nich paliwa alternatywnego oraz prowadzą do znacznego zmniejszenia masy i objętości odpadów, dzięki czemu proces składowania z roku na rok jest ograniczany. Wszystkie prowadzone procesy zgodne są z ustaloną prawem hierarchią postępowania z odpadami, w której składowanie określone jest jako proces konieczny, lecz niepożądany. Oprócz zmieszanych odpadów komunalnych w Centrum przetwarzane i unieszkodliwiane są także odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, w tym m.in.: bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz gruz i odpady budowlane. Całość terenu składowiska jest monitorowana pod względem bezpiecznego korzystania ze środowiska. Zakład Komunalny w Opolu posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie gospodarki odpadowej.

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Full 2Zakład Komunalny Sp. z o. o. od 2011 r. posiada instalację odgazowania składowiska wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu. Oznacza to, że prowadzimy aktywne odgazowanie składowiska odpadów, czyli wykorzystujemy gaz składowiskowy jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W celu maksymalnego wykorzystania potencjałowego energetycznego pozyskiwanego biogazu, zainstalowana jednostka wytwórcza pracuje w układzie wysokosprawnej kogeneracji. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i ciepło – zaliczane do źródeł odnawialnych - w całości zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne Centrum Przetwarzania Odpadów oraz budynków administracyjnych i gospodarczych Zakładu Komunalnego w zakresie zasilania elektrycznego i ogrzewania. Nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej są sprzedawane do sieci energetycznej. Odbywa się to z potrójną korzyścią dla środowiska, gdyż z jednej strony nie zużywamy energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, pochodzącej z konwencjonalnych elektrowni węglowych, nie zużywamy też oleju opałowego do ogrzewania, z drugiej strony przeciwdziałamy degradacji środowiska poprzez zapobieganie emisji szkodliwego i wybuchowego metanu oraz ciężkiego dwutlenku węgla do atmosfery, niszczenia systemu korzeniowego roślin, zanieczyszczenia wód i powietrza oraz zagrożeń dla człowieka w postaci nieprzyjemnego zapachu, niedotlenienia, pożarów i wybuchów, a wreszcie zwiększamy udział odnawialnych źródeł energii elektrycznej w całkowitym bilansie energetycznym kraju.

PŁATNE PARKOWANIE W OPOLU

Od 1 stycznia 2016 r. Zakład Komunalny Sp. z o.o. zajmuje się administrowaniem Strefą Płatnego Parkowania w Opolu w zakresie : pobierania opłat w SPP, sprzedaży abonamentów dekadowych, miesięcznych i rocznych, w tym również abonamentów mieszkańca, wystawiania zawiadomień informujących o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, serwisu urządzeń parkometrowych, przyjmowania zgłoszeń o awariach parkometrów. Poza strefą płatnego parkowania Zakład Komunalny zarządza kilkoma miejskimi parkingami w centrum Opola. Należą do nich: parking za Krytą Pływalnią „Akwarium” przy ul. Ozimskiej 48, parkingi przy Targowiskach „Cytrusek” i „Centrum” przy ul. Targowej oraz parking pomiędzy Placem Wolności i Małym Rynkiem.

ADMINISTRACJA CMENTARZY KOMUNALNYCH

Zakład Komunalny rozpoczął administrowanie Cmentarzami Komunalnymi w Opolu 1 stycznia 2007 roku na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta. Obecnie opiekujemy się 17 cmentarzami o łącznej powierzchni około 60 hektarów. Oprócz zadań związanych z administracją Zakład Komunalny realizuje zadania eksploatacyjne mające na celu utrzymanie oraz poprawę stanu infrastruktury technicznej. Świadczymy również usługi w zakresie pielęgnacji grobów, dekorowania mogił, zapalania zniczy, montażu obramowań drewnianych.

ZARZĄDZANIE TARGOWISKAMI MIEJSKIMI

Full 2Do podstawowych obowiązków i zadań Zakładu Komunalnego Sp. z o.o w ramach sprawnego zarządzania targowiskami należy: przestrzeganie obowiązującego regulaminu targowisk oraz przepisów porządkowych i ich egzekwowanie od prowadzących sprzedaż, zawieranie umów dzierżawy gruntu pod obiekty handlowe i najmu lokali użytkowych, pobieranie czynszów z tytułu dzierżawy gruntu lub z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną, utrzymanie czystości i porządku oraz dbałość o dobry stan techniczny obiektów i urządzeń na targowiskach, pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu czynszów dzierżawnych i opłat eksploatacyjnych, organizacja i prowadzenie handlu tymczasowego przed Św. Zmarłych przy ul. Cmentarnej.

POZOSTAŁE USŁUGI

Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi ponadto działalność związaną z wynajmem kontenerów i wywozem gruzu, odpadów budowlanych i przemysłowych z terenu Opola oraz wynajmem maszyn i sprzętu budowlanego. Firma świadczy także usługi budowlane, usługę kruszenia gruzu oraz sprzedaż kruszywa mineralnego do wykorzystania w budownictwie, znakowanie poziome dróg i placów, pielęgnację terenów zielonych, usługi porządkowe, dzierżawę powierzchni reklamowej na budynkach i ogrodzeniach oraz na stronach internetowych, prowadzenie nadzoru budowlanego i inwestorstwa zastępczego.